Skip to main content

PRIVACY STATEMENT

Op de website van de Brandersfeesten worden contactformulieren gebruikt die bezoekers van de website kunnen invullen voor meer informatie. Stichting Brandersfeesten Schiedam vraagt hierbij om persoonlijke of bedrijfsgegevens op te geven zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen ten alle tijde vertrouwelijk worden behandeld, en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt. Zij zal de gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij noodzakelijk voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Deze derden zijn niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Stichting Brandersfeesten Schiedam, gevestigd aan Lange Kerkstraat 70 te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Lange Kerkstraat 70
3111 NR Schiedam

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Brandersfeesten Schiedam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brandersfeesten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Stichting Brandersfeesten Schiedam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van informatie over de Brandersmarkt
  • Te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Stichting Brandersfeesten Schiedam neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

Stichting Brandersfeesten Schiedam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 (één) jaar en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor informatieverstrekking over inschrijfmogelijkheden van de volgende editie van de Brandersmarkt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Brandersfeesten Schiedam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Brandersfeesten Schiedam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Stichting Brandersfeesten Schiedam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Brandersfeesten Schiedam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Brandersfeesten Schiedam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brandersfeesten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Brandersfeesten Schiedam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting Brandersfeesten Schiedam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brandersfeesten.nl.

DISCLAIMER

Stichting Brandersfeesten Schiedam spant zich in om de informatie op deze website correct, actueel en toegankelijk te maken en te houden. Aan deze internetpublicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. De makers van de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten, voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, voor de gevolgen van het gebruik van de informatie alsmede voor ontbrekende of onjuiste vermelding van gegevens op deze website.

De gepubliceerde foto’s op deze website zijn gemaakt in de openbare ruimte, dan wel op plaatsen waar toestemming van de beheerder is verkregen om foto’s te maken. Staat u op een foto en wilt u dat deze verwijderd wordt, stuur ons een e-mail met duidelijke reden waarom u dit wenst.